ZARIADENIE PRE SENIOROV

 

Pre našich klientom sme k dispozícií v pracovných dňoch 7:00 – 14:00

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

a)       poskytujeme:

          1.      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

          2.      sociálne poradenstvo,

          3.      sociálna rehabilitácia,

          4.      ubytovanie,

          5.      stravovanie,

          6.      upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

          7.      osobné vybavenie

b)     utvárame podmienky na úschovu cenných vecí

c)      zabezpečujeme záujmovú činnosť

d)     zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť.

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

 

pre občanov s trvalým pobytom v Ružinove 

 

Opatrovateľská služba a rozvoz obedov

 

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY

  

Časť I.

  

Sebaobslužné úkony

 

a/ Hygiena

 

1. osobná hygiena

 

- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty /holenie, česanie, umývanie, make- up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov/,

 

2. celkový kúpeľ

 

- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov /celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte/,

 

b/ Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 

1.    porciovanie stravy,

 

2.    obsluha / prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta/,

 

3.    kŕmenie a pomoc pri pití

  

c/ Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 

1.    sprievod na toaletu,

 

2.    pomoc pri vyzliekaní a obliekaní,

 

3.    účelná očista po toalete,

 

4.    sprievod z toalety,

 

5.    podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),

 

6.    ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením /nasadenie a výmena plienky/,

 

d/ Obliekanie, vyzliekanie

 

1.    výber oblečenia /rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb/,

 

2.    obliekanie, obúvanie,

 

3.    vyzliekanie, vyzúvanie

 

e/ Mobilita, motorika

 

1. sprievod pri chôdzi /chôdza po rovine, po schodoch/,

 

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,

 

3. polohovanie,

 

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi /napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov/,

 

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

  

Časť II.

  

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

  

a/ nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,

 

b/ príprava jedla, varenie,

 

c/ donáška jedla do domu,

 

d/ umytie riadu,

 

f/ bežné upratovanie v domácnosti,

 

g/ obsluha bežných domácich spotrebičov,

 

h/ starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/,

 

i / starostlivosť o lôžko,

 

j/ vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,

 

k/ donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,

 

l/ ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb).

 

 

Časť III.

 

Základné sociálne aktivity

 

a/ sprievod

 

1. na lekárske vyšetrenie,

 

2. na vybavenie úradných záležitostí,

 

3. pri záujmových činnostiach,

  

b / predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, najmä pri vybavovaní

 

úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

  

c/ tlmočenie

 

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

 

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

 

 Časť IV.

 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len dohľad)

 

a/ potreba dohľadu v určenom čase,

 

b/ potreba nepretržitého dohľadu.

  

Rozvoz obedov

 

Dovoz obeda v určené dni do domácnosti.

 

 Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je pri stupni odkázanosti v tomto znení:

 

 

Stupeň odkázanosti

na soc. službu

1 hod/eur

II.

1,50

III.

1,50

IV.

1,80

V.

2,20

VI.

2,20

 

 Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného minima je výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby 3 eurá.

 

 

  Pri vybavovaní opatrovateľskej služby (opatrovateľská služba, rozvoz obedov) je potrebné:

 

  • požiadať o vyhotovenie a následne priniesť právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu na opatrovateľskú službu na miestnom alebo obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska.

  • vypísať žiadosť na opatrovateľskú službu

  • priložiť fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku a príjem za predošlý kalendárny rok čestné prehlásenie o majetku