Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov

 

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :

 

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

Pri prijímaní nových klientov do zariadenia pre seniorov je potrebné:

 

 • požiadať o vyhotovenie a následne priniesť právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti na sociálnu službu do zariadenia pre seniorov na miestnom alebo obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska.

 • vypísať žiadosť do zariadenia pre seniorov

 • priložiť lekársku správu o zdravotnom stave

 • priložiť fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku a príjme za predošlý kalendárny rok

 • priložiť čestné prehlásenie o majetku

 

Pri nástupe nových klientov do zariadenia je potrebné priniesť:

 

 • občiansky preukaz

 • preukaz poistenca

 • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom

 • zoznam osobných vecí, vrátane cenín a vkladov

 • zdravotnú kartu od praktického lekára

 • lieky na tri dni

 

Klient si do zariadenia môže priniesť aj drobné predmety z domáceho prostredia.

 

Úhrada za pobyt 

 

V súčasnosti sa výška úhrady v našom zariadení pohybuje v rozmedzí približne od 280 € do 340 €.