Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov účinného od 01.01.2009

Podmienkami prijatia do Zariadenia pre seniorov sú:

·         dovŕšenie dôchodkového veku žiadateľa,

·         rozhodnutie mestského / obecného / miestneho úradu o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Podmienky na poskytovanie Opatrovateľskej služby sú:

·         rozhodnutie mestského / obecného / miestneho úradu o odkázanosti na sociálnu službu na opatrovateľskú službu.

 

Domov dôchodcov poskytuje služby:

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV

V zariadení pre seniorov sa v zmysle § 35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje celoročná pobytová forma sociálnej služby na neurčitý čas:

 

ü  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo

ü  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

ü  poskytujeme:

§  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

§  sociálne poradenstvo,

§  sociálna rehabilitácia,

§  ubytovanie,

§  stravovanie,

§  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

§  osobné vybavenie

ü  utvárame podmienky na úschovu cenných vecí

ü  zabezpečujeme záujmovú činnosť

ü  zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť.

 

Pri podaní žiadosti do Domova dôchodcov je potrebné doložiť:

 

ü  vyplnenú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,

ü  vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na ktorom musí byť úradne overený podpis (matrika, notár),

ü  právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, vydané mestom, obcou, mestskou časťou podľa trvalého pobytu žiadateľa,

ü  rozhodnutie o výške dôchodku na aktuálny kalendárny rok, vydané sociálnou poisťovňou,

ü  lekársku správu o aktuálnom zdravotnom stave žiadateľa.

 

Žiadosť je následne spracovaná, v prípade, že je žiadosť kompletná je žiadateľ zaradený do  evidencie žiadateľov na poskytnutie sociálnej služby. Následne je žiadateľ telefonicky informovaný o možnosti nástupu do Domova dôchodcov a dohodnutý termín nástupu.

K nástupu je potrebné priniesť:

ü  občiansky preukaz

ü  preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

ü  preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) ak je jeho držiteľom

ü  zoznam vecí, ktoré si klient priniesol pri nástupe do zariadenia a ponechal si ich pri sebe

 

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt a podmienky platenia sú uvedené v zmluve o poskytnutí sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 12/2016 zo dňa 31. marca 2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb .  Aktuálne sa výška mesačnej úhrady za sociálnu službu pohybuje v rozmedzí 280€ - 360€.

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA a ROZVOZ OBEDOV

Domov dôchodcov poskytuje opatrovateľskú službu poskytujeme od 1. januára 2004 a máme bohaté skúsenosti s jej poskytovaním. Službu poskytujeme širokému spektru klientov – mobilným, imobilným, osamelým, klientom s rôznymi zdravotnými problémami. Vždy sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť individuálnym potrebám klienta vo všetkých oblastiach, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, ktorá je pre klienta častokrát dôležitejšia ako napr. zabezpečenie nevyhnutných úkonov v domácnosti.

V súčasnosti poskytujeme opatrovateľskú službu približne 200 klientom pričom počet záujemcov o našu opatrovateľskú službu neustále narastá.

 

Opatrovateľky Domova dôchodcov vykonávajú opatrovateľskú službu na odbornej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami, spolupracujú s rodinnými príslušníkmi klienta, s úradmi, lekármi a rôznymi inštitúciami. Prichádzajú do domácnosti klienta v presne dohodnutom čase a pomáhajú mu s činnosťami, ktoré si sám nedokáže zabezpečiť, napríklad s osobnou hygienou, prípravou a podávaním stravy, zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, zabezpečujú sprievod k lekárovi, na úrady a pod. Rešpektujú individuálne potreby klientov a vykonávajú úkony v zmysle rozhodnutia s prihliadnutím na požiadavky klienta. Medzi klientom a opatrovateľkou sa veľmi často vytvorí dôverný vzťah.  .

 Ak má senior záujem o opatrovateľskú službu, je potrebné, aby on alebo jeho rodinný príslušník doručil do Domova dôchodcov Pažítková 2 Bratislava:

·         Vyplnenú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby,

·         právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktoré mu na základe žiadosti vydá miestny alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska,

·         fotokópiu aktuálneho Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

·         úradne overené Vyhlásenie o majetku,

·         podpísaný Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov.

 

Výška poplatku za sociálnu službu je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 12/2016 zo dňa 31. marca 2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb.

Úradné hodiny OS:

pondelok 8:00-15:00

streda     8:00-16:00