Blog :

18.03.2020

Tí, čo nemôžu mať home office: Domov dôchodcov

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia akútnych prenosných respiračných ochorení

aktualizované 11.3.2020

Vážení klienti, vážení zamestnanci, vážená verejnosť,

 

riaditeľka Domova dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava prijala nasledovné preventívne opatrenia za účelom predchádzania šírenia akútnych prenosných respiračných ochorení:

 

1. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazuje verejnosti vstup do všetkých priestorov Domova dôchodcov Pažítková 2, v odôvodnených prípadoch výnimku udelí riaditeľ alebo manažér zdravotného úseku po vyhodnotení epidemiologických rizík. Za odôvodnený prípad sa považuje najmä zabezpečenie prevádzky zariadenia. Kontakt s verejnosťou a informovanie verejnosti prebieha výlučne písomne, e-mailom alebo telefonicky na +421 917 519 594 /zdravotnícky úsek/ a +421 910 710 929 /opatrovateľská služba v domácnosti/.  Zákaz trvá až do odvolania.

2. S účinnosťou od 6.3.2020 sa zakazujú návštevy prijímateľov sociálnych služieb umiestnených v budove na Pažítkovej 2 až do odvolania.

3. S účinnosťou od 6.3.2020 sa šoférom roznášky stravy a dodávateľom ukladá povinnosť pri vstupe do stravovacích zariadení strpieť kontrolu zdravotného stavu a v prípade podozrenia na akútne respiračné ochorenie sa im odoprie možnosť vstúpiť do zariadenia až do odvolania.

4. S účinnosťou od 6.3.2020 sa prerušuje prevádzka všetkých denných centier až do odvolania.

5. S účinnosťou od 6.3.2020 sa rušia všetky plánované spoločenské podujatia až do odvolania.

6. Pri vstupe  do všetkých priestorov Domova dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava s účinnosťou od 11.3.2020 je nutné, aby službu konajúci zamestnanec odmeral teplotu prichádzajúcemu zamestnancovi na výkon práce. Všetci zamestnanci majú povinnosť nosiť ochrannú rúšku a pri vstupe do zariadenia sú povinní si dezinfikovať ruky dezinfekciou umiestnenou pri vstupe.

 

 

Zároveň sa odporúča dodržiavať všeobecné preventívne opatrenia podľa pokynov orgánov verejnej moci, najmä dôkladnú osobnú hygienu a vyhýbanie sa priestorom s veľkým počtom ľudí.

 

Klientom Domova dôchodcov Pažítková 2 odporúčame, aby vo vlastnom záujme starostlivo zvážili svoj pohyb mimo zariadenia, cestovanie MHD a taxíkmi, a pokiaľ je to možné, aby sa vyhýbali priestorom, kde sa zdržiava väčší počet ľudí (nákupné centrá, pošty, zdravotnícke zariadenia). 

 

Informačná stánka hlavného mesta SR Bratislavy

Informačná stránka Mestskej časti Bratislava - Ružinov

Informačná stránka Bratislavského samosprávneho kraja

Dokumenty :

  Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020

  Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020

 

 

Slovo na úvod 

 

    Domov dôchodcov je zariadením pre seniorov a svoje služby poskytuje už od roku 1974. Zriaďovateľom nášho zariadenia je Mestská časť Bratislava – Ružinov. V súčasnosti je kapacita zariadenia 126 klientov. Zariadenie je umiestnené v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Ružinov, v tichej lokalite, neďaleko Ružinovského jazera a Ružinovskej nemocnice. Budova zariadenia po svojej rekonštrukcii a modernizácii spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane všetkých hygienických miestností. Zariadenie je rozdelené na úsek I a úsek II. Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené štandardným moderným vybavením. Izby klientov a sociálne zariadenia sú vybavené signalizačným zariadením na privolanie odborného personálu. Klienti majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň, spoločenské miestnosti na jednotlivých poschodiach a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet. K zariadeniu patrí aj park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú seniorom príjemný relax. Od roku 2004 poskytuje Domov dôchodcov opatrovateľskú službu v domácnostiach pre približne 200 klientov a od roku 2008 aj stravovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov.

 

    Odborný tím Domova dôchodcov tvoria zdravotné sestry, sociálni pracovníci, zdravotnícki asistenti, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Domov dôchodcov je certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie® a modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Zariadenie neposkytuje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť, klient musí byť v stabilnom zdravotnom stave a musí byť schopný spolunažívania s ostatnými obyvateľmi zariadenia.

 

Môžeme sa pochváliť certifikátom

 

 

 

Právna forma:
  

Rozpočtová organizácia

Registračné číslo BSK:
129/2010-SOC

Zriaďovateľ:
Mestská časť Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca:
PhDr. Mgr. Renáta Knezović, PhD.